Artykuł: Pomiary wtrysku oleju napędowego

W silnikach diesla wyposażonych w rzędowe i rozdzielaczowe pompy wtryskowe, elementy obwodu wysokiego ciśnienia można kontrolować za pomocą analizy przebiegu wysokiego ciśnienia. Tą metodą można jedynie określić przebieg sygnału, lecz nie jest możliwy pomiar absolutnej wartości ciśnienia. Po nabyciu wprawy w interpretacji przebiegów oscyloskopowych przedstawiających przebieg wysokiego ciśnienia w rurce paliwowej, można szybko rozpoznać usterki bez konieczności demontażu jego elementów składowych. Każdy sprawnie funkcjonujący układ wtryskowy charakteryzuje się typowym przebiegiem ciśnienia paliwa w przewodzie wysokiego ciśnienia, który jest zależny od konstrukcji układu. Na przebieg ciśnienia wpływa rodzaj zastosowanego wtryskiwacza, typ zaworu wysokiego ciśnienia oraz ilość paliwa zawarta w przewodzie wtryskowym. Najlepszym sposobem wykrycia usterki jest porównanie mierzonych sygnałów oscyloskopowych z wzorcowymi przebiegami pobranymi ze sprawnych układów wtryskowych i zapisanych w bazie przebiegów referencyjnych. Innym, równie dobrym sposobem może być porównanie między sobą przebiegów oscyloskopowych pobranych z poszczególnych cylindrów badanego układu wtryskowego.

•Warunki przeprowadzenia pomiarów wtrysku paliwa diesla
-Zapiąć krokodylki - czerwony na klemę plusową a czarny na klemę minusową akumulatora.
-Założyć sondę temperatury oleju w miejsce bagnetu do pomiaru poziomu oleju.
-Zacisnąć czujnik piezoelektryczny na rurce przewodu wysokiego ciśnienia pierwszego cylindra w pobliżu wtryskiwacza.
-Zagrzać silnik do temperatury pracy.
Z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia czujnika piezoe-lektrycznego bezwzględnie należy stosować się do uwag zamieszczonych w warunkach przeprowadzania pomiarów w artykule Pomiar dynamicznego początek tłoczenia.Schemat połączeń do pomiaru wtrysku paliwa diesla

•Algorytm wyboru funkcji pomiarowej
Z menu diagnoskopu wybrać funkcję pomiarową w kolejnych krokach:

FSA 720/740/750 → Badanie → Wtrysk

•Opis przeprowadzonych badań wraz z interpretacją wyni-ków pomiarówWyk. 1. Wykres sygnału z czujnika piezoelektrycznego obrazujący przebieg ciśnienia oleju napędowego w rurce paliwowej do wtryskiwacza

Wykres 1 przedstawia przebieg ciśnienia paliwa w rurce wysokiego ciśnienia jednego cylindra. Po zatrzymaniu pomiaru przyciskiem F3 / Zatrzymaj badany przebieg oscyloskopowy można zapisać w pamięci diagnoskopu, włączając przycisk F4 / Zapisz/Ładuj. Jeśli jest to przebieg wzorcowy, można go wykorzystać w późniejszym czasie do porównania z przebiegami zmierzonymi podczas badania uszkodzonych układów wtryskowych. Funkcja ta będzie również bardzo przydatna do zapisywania, a następnie porównywania między sobą przebiegów ciśnienia w rurkach wysokiego ciśnienia przynależnych do poszczególnych cylindrów silnika. Należy pamiętać, aby porównanie przebiegów wysokiego ciśnienia następowało przy tej samej prędkości obrotowej silnika.
Aby można było dokonać szczegółowej analizy przebiegów wysokiego ciśnienia paliwa, należy skorzystać z funkcji uni-wersalnego oscyloskopu dostępnej w diagnoskopie silnikowym FSA 7XX.

•Algorytm wyboru funkcji pomiarowej
Z menu diagnoskopu wybrać funkcję pomiarową w kolejnych krokach:
FSA 720/740/750 → Oscyloskop → Uniwersalny oscyloskop

•Opis przeprowadzonych badań wraz z interpretacją wyni-ków pomiarówWyk. 2. Przebieg ciśnienia paliwa z kursorami

Przedstawiony przebieg oscyloskopowy dokładnie odwzorowuje poszczególne fazy wtrysku paliwa (wyk. 2).
1 - Można tutaj wyodrębnić moment, kiedy tłok pompy wtryskowej porusza się w kierunku tłoczenia dawki paliwa i wytwarza wysokie ciśnienie w pompie.
2 – To miejsce wskazuje na początek otwarcia zaworu tłoczącego, kiedy fala ciśnienia przemieszcza się w stronę rozpylacza.
3 - Gdy zostanie osiągnięte ciśnienie powyżej 100 bar (zależnie od rodzaju wtrysku i ciśnienia otwarcia wtryskiwacza), następuje pokonanie siły sprężyny i podniesienie iglicy rozpylacza.
4 - Widoczne jest również zakończenie procesu tłoczenia, zamknięcie zaworu tłoczącego i spadek ciśnienia w przewo-dzie wtryskowym. Szybki spadek ciśnienia natychmiast zamyka rozpylacz i w ten sposób zapobiega jego ponownemu otwarciu oraz możliwości powrotu wtryśniętego paliwa.
5 - Można również wyznaczyć czas wtrysku.

Aby w maksymalnym stopniu udostępnić wolny obszar do obserwacji przebiegów oscyloskopowych, można zwiększyć pole ekranu, usuwając tablicę z nastawami znajdującą się w górnej części ekranu. Funkcja ta jest dostępna podczas przeprowadzania pomiaru poprzez włączenie przycisku F6 / Większy. Po zatrzymaniu pomiaru, w celu przeprowadzenia analizy przebiegu oscyloskopowego jest możliwe użycie kursorów pomiarowych (wyk. 2). Można tego dokonać poprzez włączenie przycisku F4 / Kursor. W miejscu przecięcia się krzywej przebiegu oscyloskopowego i rzędnej kursora pojawia się wartość sygnału pochodząca z osi Y. W tym wypadku będzie to procentowa wartość sygnału z czujnika piezoelektrycznego. Do dyspozycji pozostają dwa kursory, a więc otrzymuje się dwa wyniki pomiaru sygnałów na osi Y. Diagnoskop analizuje również wartości pochodzące z osi X. W ten sposób uzyskuje się dodatkowe informacje o położeniu kursorów na osi X, a także zostaje obliczony odstęp pomiędzy nimi. Będą to para-metry czasu podane w milisekundach.
Aby jeszcze dokładniej można było analizować krzywą prze-biegu wysokiego ciśnienia paliwa, po zatrzymaniu pomiaru można posłużyć się lupą, wywołując tę funkcję przy użyciu przycisku F2 / Lupa. Poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszki można przesuwać pole powiększenia lupy w dowolne miejsce ekranu. Wielkość oglądanego obszaru a zarazem stopień jego powiększenia również można regulować za pomocą myszki, przeciągając zielony kwadracik w prawym dolnym rogu przyciemnionego pola. Czym mniejsze jest przyciemnione pole obserwacji, tym większe jest powiększenie badanego obrazu oscyloskopowego.Wyk. 3. Powiększony przebieg ciśnienia paliwa dzięki użyciu funkcji lupy

Usterki, które można stwierdzić przy użyciu tego pomiaru:
- obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza powodujące nierówną pracę silnika poprzez porównanie przebiegu z sąsiednich wtryskiwaczy (zazwyczaj wtedy wykres ma obniżony przebieg w punkcie odpowiadającym otwarciu).
- nieszczelność gniazda rozpylacza powodująca obniżenie przebiegu (wykres jest spłaszczony) ze względu na brak możliwości wytworzenia szczytowej wartości ciśnienia.


Autorzy

Inż. Jerzy Gładysek
Mgr inż. Michał Gładysek

GŁADYSEK BOSCH SERVICE
Kraków

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły

Artykuły dotyczące układów wtryskowych diesla wtryskiwacz Common Rail, pompowtryskiwacz oraz pompa rozdzielaczowa, a także inne elementy systemu wtryskowego.

Autorzy
Jerzy Gładysek, Michał Gładysek
Gładysek Bosch Service Kraków